bg|en
Общи условия
Общи условия и правила за ползване на този сайт

Последна редакция:: 27 Август, 2015
 

Въведение

Добре дошли в Интернет сайтовете на Сайнед ЕООД (‘Сайнед’). Определението ‘Интернет сайтове’ включва KARTA.bg maps.KARTA.bg и други Интернет сайтове на който са публикувани настоящите Общи Условия. В текста по-долу Сайнед EООД понякога е наричано още ‘ние’, ‘нас’ или ‘нашия’.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОЙТО И ДА Е ОТ САЙТОВЕТЕ НА САЙНЕД. Използването на който и да е от сайтовете на Сайнед изразява Вашето съгласие с настоящите Общи Условия. Ако не сте съгласни с настоящите Общи Условия, не може да използвате сайтовете на Сайнед.
 
Имайте предвид, че е възможно да има специални условия, отнасящи се за дадени услуги или функции, предлагани на някои от сайтовете на Сайнед. Тези специални условия се публикуват свързано със съответната услуга или функция. Всякакви подобни специални условия представляват добавка към настоящите Общи Условия и в случай на конфликт, имат предимство пред настоящите Общи Условия.

Сайнед може да променя настоящите Общи Условия по всяко време чрез актуализиране на настоящата публикация. Направените промени са обвързващи за Вас, поради което трябва да посещавате периодично тази страница, за да се преглеждате настоящите Общи Условия.

Употреба на Съдържание

Съдържанието, намиращо се в сайтовете на Сайнед, като текст, графика, изображения, аудио, видео и други материали, както и имената на домейни, девизи, подредба, визия и функционалност на графичния интерфейс (общо наричани ‘Съдържание’)  е защитено от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за търговската марка и географските означения (ЗТМГО) и други подобни закони в България и чужди страни, и се притежава или контролира от Сайнед или от трети лица, които са лицензирали тяхното Съдържание на Сайнед. Неразрешената употреба на Съдържание може да нарушава ЗАПСП, ЗТМГО и други закони. В случаите когато сайт на Сайнед е конфигуриран да позволява изтеглянето на определено Съдържание, Вие може да изтеглите едно копие на подобно Съдържание на един компютър само за Ваша лична, некомерсиална домашна употреба, при условие че: (а) Вие запазите всички уведомления за авторско право и собственост, налични в оригиналното Съдържание; (б) Вие не може да продавате или да модифицирате Съдържанието, или да възпроизвеждате, да излагате на показ, да изпълнявате публично, да разпространявате или да използвате Съдържанието по какъвто и да е друг начин за публична или комерсиална цел без предварително писмено разрешение от Сайнед; (в) Вие не може да използвате Съдържанието по начин, който внушава свързаност с които и да е от нашите продукти, услуги или марки.

Вие не може без предварително писмено разрешение от Сайнед да създавате на който и да е друг сървър ‘огледално копие’ на каквито и да е материали, съдържащи се в който и да е от сайтовете на Сайнед. Употребата на Съдържание в който и да е друг Уеб сайт или в мрежова компютърна среда за каквато е да е цел е забранена без изрично писмено разрешение от Сайнед. Търговските марки, логата и марките за услуги (общо наричани ‘Марки’) изобразени на сайтовете на Сайнед са собственост на Сайнед или трети лица. Забранено Ви е да използвате тези Марки без изрично писмено разрешение от Сайнед или подобни трети лица. Ако желаете информация как да получите писмено разрешение от Сайнед за употреба на Съдържание на Вашия Уеб сайт, отправете запитване на имейл адрес info@karta.bg.

В случай, когато ние предлагаме изтегляне на софтуер от сайт на Сайнед и Вие изтеглите подобен софтуер, то софтуерът, включително без ограничения всякакви файлове, изображения вградени в или генерирани от софтуера, както и данни придружаващи софтуера (общо наричани ‘Софтуер’) е лицензиран за Вас от нас или от трети лица-лицензодатели единствено за Ваша лична, некомерсиална домашна употреба. Ние не прехвърляме собствеността върху Софтуера на Вас. Вие не може да разпространявате или да използвате по какъвто и да е друг начин Софтуера, или да декомпилирате, да извършвате реверс-инженеринг, да дисасемблирате или да привеждате по какъвто и да е друг начин Софтуера в човешки-четим вид. ОСВЕН АКО НЕ УКАЗАНО СПЕЦИФИЧНО И ИЗРИЧНО ДРУГО, С НАСТОЯЩОТО САЙНЕД ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО (НО НЕОГРАНИЧЕНО ДО) ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ТИТУЛ ЗА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПОДОБНИ ГАРАНЦИИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ УСТАНОВЕНИ СЪС ЗАКОН.


САЙНЕД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА: (1) КАКВИТО И ДА Е НЕТОЧНОСТИ, ГРЕШКИ ИЛИ ПОВРЕДИ В СОФТУЕРА; (2) КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ ИЛИ ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕОГРАНИЧЕНО ДО ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,  СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ВРЕДИ ) ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ УПОТРЕБА НА СОФТУЕРА, ИЛИ В СЛУЧАИТЕ НА КАКВАТО И ДА БИЛО ПОДОБНА НЕТОЧНОСТ, НА ГРЕШКИ ИЛИ ПОВРЕДИ В СОФТУЕРА. АКО КОИТО И ДА Е ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ УСЛОВИЯ СА НЕВАЛИДНИ ПО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТГОВОРНОСТТА НА САЙНЕД  Е ОГРАНИЧЕНА В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА.

Публични Форуми и Комуникация

'Публичен Форум' означава зона, място или функция предоставяна като част от който и да сайт на Сайнед, която предлага възможност на потребителите да изпращат съдържание ('Потребителски Становища') за разглеждане от един или повече потребители на сайтове на Сайнед, включително (но не ограничено до) табло за съобщения, форум, социална обществена среда, страница за разговори или блог.

Вие се съгласявате, че Публичните Форуми и функциите, предлагани в тях са за публична, а не за частна комуникация и Вие нямате очаквания за поверителност по отношение на което и да е Потребителско Становище в Публичен Форум. Ние не можем да гарантираме сигурността на каквато и да е информация, споделена от Вас в подобни медии; Вие споделяте информация доброволно и на Ваш собствен риск. Вие трябва да упражнявате добра преценка когато публикувате информация, забележки или други коментари по отношение на други потребители, доставчици на услуги, Сайнед или което и да е трето лице. Може да бъдете подведени под отговорност за нанесени вреди на други потребители, на Сайнед или на трети лица като резултат от подсъдни или оклеветяващи коментари, забележки или друга информация или съдържание, които сте публикували в сайт на Сайнед. Сайнед не носи отговорност за каквито и да е Потребителски Становища, дори ако дадено Потребителско Становище е оклеветяващо или подсъдно по друг начин.

Вие сте и ще останете самостоятелно отговорни за Потребителските Становища, които Вие разпространите в или през който и да е от сайтовете на Сайнед в който и да е Публичен Форум, и за последиците от изпращането и публикуването на същите. Ние нямаме задължение да следим който и да е Публичен Форум. Вие ще бъдете самостоятелно отговорни за каквито и да е нанесени вреди в резултат на нарушения на авторски права, собственически права или каквито и да е други вреди, произтекли от Потребителско Становище. Чрез акта на изпращане на материал до който и да е от сайтовете на Сайнед, Вие автоматично предоставяте (или гарантирате, че собственикът на този материал изрично е предоставил на Сайнед) безвъзмездно, безсрочно, неотменимо и неексклузивно право и лиценз за използване, репродуциране, модифициране, адаптиране, публикуване, превеждане и разпространяване на същия този материал (в неговата цялост или частично) в световен мащаб и/или за неговото внедряване в други произведения в каквато и да е форма, медия или технология, позната днес или разработена впоследствие за целия срок на авторското право или каквото и да е друго право, което може да съществува по отношение на този материал. Вие също давате позволение на който и да е друг потребител да получи достъп, да разглежда, да запазва или да репродуцира материала за своя лична употреба. С настоящото Вие предоставяте на Сайнед право да редактира, копира, публикува и разпространява какъвто и да е материал, публикуван от Вас в който и да е от сайтовете на Сайнед.
 
Вие удостоверявате, че Вашата употреба или позоваване на което и да е Потребителско Становище публикувано в който и да е Публичен Форум е на Ваш собствен риск. Като пример, ние не носим отговорност за и не подкрепяме мненията, съветите или препоръките, публикувани или изпратени от потребители в който и да е Публичен Форум и ние изрично отказваме всякаква отговорност, свързана с тях. Ние не потвърждаваме, нито проверяваме, квалификациите, произхода или способностите на потребителите или на информацията, която те публикуват в който и да е Публичен Форум.  Поради това, препоръчваме Ви да бъдете внимателни и да употребявате здрав разум и добра преценка когато използвате който и да е сайт на Сайнед или Публичен Форум.

Правила на поведение: Вие се съгласявате, че няма да изпращате каквото и да е  Потребителско Становище в който да е сайт на Сайнед, което:

1. е оклеветяващо, обиждащо, тормозещо, заплашващо или представлява посегателство върху правото на неприкосновеност на личния живот на друга личност;
2. е тесногръдо, изпълнено с омраза, расистко или обидно по друг начин;
3. е вулгарно, неприлично, порнографско или по друг начин открито сексуално, съдържа насилие или по друг начин вреди или има основание да се счита, че може да навреди на която и да е личност или същество;
4. е незаконно, насърчава или се застъпва за извършването на незаконни дейности, или обсъждането на незаконни дейности с намерение те да бъдат извършени, включително Потребителско Становище което е или представлява опит за въвличане в детска порнография, следене, сексуално нападение, измама, пренасяне на неприлични или крадени материали, пласиране на наркотици и/или злоупотреба с наркотици, тормоз, кражба, или заговорничене за извършване на каквото и да е криминална дейност;
5. нарушава или престъпва каквото и да е право на трето лице, включително: (а) авторско прави, патент, запазена марка, търговска тайна или други собственически или договорни права; (б) правото на неприкосновеност на личния живот (и по-конкретно, Вие не трябва да разпространявате лична информация от какъвто и да е вид за друга личност без тяхното изрично съгласие) или правото на публичност; или (в) каквото и да е поверително задължение;
6. е комерсиално, свързано с бизнес или рекламира или предлага за продажба каквито и да е продукти, услуги или подобни (независимо дали със стопанска или нестопанска цел), или подтиква останалите (включително подтиквания за подпомагане или дарения);
7. съдържа вирус или друг увреждащ компонент, или по друг начин се намесва, пречи или поврежда сайтовете на Сайнед или която и да е свързана мрежа, или по друг начин възпрепятства която и да е друга личност или същество да използва или да се наслаждава на сайтовете на Сайнед;
8. (а) не се отнася към зададените въпрос или тема към съответния Публичен Форум; (б) нарушава каквито и да е конкретни ограничения, приложими за даден Публичен Форум, включително неговите възрастови ограничения и процедури; или (в) е антисоциално, подривно или деструктивно, включително понятия като ‘флейминг’, ‘спаминг’, ‘флудинг’, ‘тролинг’ и ‘грифинг’, по утвърдилия се начин на тълкуване и използване на тези понятия в Интернет;
9. е невярно или подвеждащо.

Ние не можем да гарантираме, че другите потребители спазват или ще спазват настоящите Правила на поведение или каквито и да е други условия от настоящите Общи Условия, и също както между нас и Вас, с настоящото Вие поемате целия риск от причиняване на вреди и правонарушения, произтекли от подобно неспазване на правила и условия.

Ние запазваме своето право, но отхвърляме каквото и да е задължение или отговорност, да откажем да публикуваме или предадем, или да изтрием което и да е Потребителско Становище от който и да е сайт на Сайнед, което нарушава настоящите Общи Условия (включително Правилата за поведение).

Потребителски профили

Някои услуги в сайтовете на Сайнед позволяват или изискват Вие да създадете потребителски профил за да участвате или да си осигурите допълнителни ползи. Вие се съгласявате да предоставите, поддържате и обновявате вярна, точна, актуална и пълна информация за Вас както се изисква в нашите регистрационни процеси (общо наричана ‘Регистрационни Данни’). Вие се съгласявате да не се представяте за която и да е друга личност или същество, както и да не предоставяте неверни данни за Вашата личност или връзка с която и да е друга личност или същество, включително да не използвате потребителско име, парола или друга информация от профила на друга личност, или име, подобие, глас, изображение или снимка на друга личност. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно на имейл адрес info@karta.bg за каквато и да е неоторизирана употреба на Вашето потребителско име, парола, друга информация от профила, или за каквато и да е нарушение на сигурността за което знаете, засягащо или отнасящо се до който и да е от сайтовете на Сайнед.

Ние може да блокираме временно или да заличим Вашия потребителски профил и Вашата способност да използвате който и да е от сайтовете на Сайнед или на част от тях поради неспазване на настоящите Общи Условия или които и да е специални условия, свързани с конкретна услуга.

Отговорност на Сайнед

Сайнед не дава уверения или гаранции за точност, надеждност, пълнота или навременност на Съдържанието или за получените резултати от използване на Сайтовете на Сайнед и Съдържанието. Каквато и да е употреба на Сайтовете на Сайнед и Съдържанието е на Ваш собствен риск. Промени се извършват периодично в Сайтовете на Сайнед и могат да бъдат извършени по всяко време. Част от Съдържанието в Сайтовете на Сайнед може да е предоставено от трети лица и Сайнед не носи отговорност за каквото и да е Съдържание, предоставено от трети лица.

САЙНЕД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ САЙТОВЕТЕ НА САЙНЕД ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗГРЕШНО ИЛИ ЧЕ САЙТОВЕТЕ НА САЙНЕД ИЛИ ТЕХНИТЕ СЪРВЪРИ СА ЧИСТИ ОТ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ АРТИКУЛИ. АКО ВАШАТА УПОТРЕБА НА САЙТОВЕ НА САЙНЕД ДОВЕДЕ ДО НУЖДА ОТ ПОПРАВКА ИЛИ ПОДМЯНА НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА ИЛИ ДАННИ, САЙНЕД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ РАЗХОДИ.
 
САЙТОВЕТЕ НА САЙНЕД И СЪДЪРЖАНИЕТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СЕ НАМИРАТ БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ХАРАКТЕР. САЙНЕД, В МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ОТКАЗВА КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО (НО НЕОГРАНИЧЕНО ДО) ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГАРАНЦИЯ ЗА НЕНАРУШАВАНЕ НА СОБСТВЕНИЧЕСКИ ПРАВА И ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА, И ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

Ограничаване на отговорност за определени щети

Вашата употреба на Сайтовете на Сайнед е на Ваш собствен риск. Ако не сте удовлетворени от която и да е част от Съдържанието или други съдържания в Сайтовете на Сайнед или от настоящите Общи Условия, Вашето единствено удовлетворение е да прекратите използването на Сайтовете на Сайнед. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА САЙНЕД ИЛИ КОИТО И ДА Е ТРЕТИ ЛИЦА СПОМЕНАТИ В САЙТОВЕТЕ НА САЙНЕД НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ ИЗОБЩО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НЕ НЕОГРАНИЧЕНО ДО, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ИЛИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА ЗАГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА) КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА САЙТОВЕТЕ НА САЙНЕД И СЪДЪРЖАНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ОСНОВАНИ НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ ИЛИ НЕ, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ САЙНЕД Е УВЕДОМЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ВРЕДИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС, В КОЙТО СЛУЧАЙ ПОДОБНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ СЕ ПРИЛАГА В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН.

Връзки към други сайтове

Сайтовете на Сайнед може да съдържат връзки към Уеб сайтове на трети лица, които се поддържат от други лица. Каквито е да е подобни връзки са предоставени единствено като удобство за Вас, а не като одобрение от Сайнед на съдържанието на сайтовете на тези трети лица. Сайнед не носи отговорност за съдържанието на свързани сайтове на трети лица и не дава уверения или гаранции за съдържанието или верността на материалите на подобни сайтове на трети лица. Ако решите да последвате връзка към сайтове на трети лица, Вие правите това на Ваш собствен риск.

Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да защитите, освободите от отговорност и да предпазите Сайнед, неговите длъжностни лица, ръководители, служители и агенти от и срещу каквито и да е искове, дела или призовки, включително (но неограничено до) разумни правни и счетоводни такси, позовани на или произтичащи от Ваше нарушение на настоящите Общи условия.

Контрол на износа

Определени държави контролират износа на продукти и информация. Вие се съгласявате да се съобразявате с подобни ограничения и да не извършвате износ или повторен износ на Съдържанието към държави или лица, за които това е забранено по законите за контрол на износа. С акта на изтегляне на Съдържанието, Вие се съгласявате че не се намирате в държава, за която подобен износ е забранен. Вие носите отговорност за съобразяване със законите на Вашата местна правна система, отнасящи се към вноса, износа и повторния износ на Съдържанието.

Политика по отношения на авторските права

Сайнед зачита правата за интелектуална собственост на останалите. Фирмена политика на Сайнед е, по собствена преценка и когато има необходимост, да заличава профили на потребители, които може да нарушават или нееднократно нарушават авторските права на трети лица.

Други условия

Освен в степента, изложена по-долу в настоящия параграф, всички правни въпроси, произтичащи от или отнасящи се към употребата на който и да е от сайтовете на Сайнед се тълкуват в съответствие със законите на Република България, приложими за договори сключени и изпълнявани в рамките на територията на Република България без да се съблюдават нейните принципи за стълкновение на закони. С акта на използване на сайт на Сайнед, Вие се съгласявате, че ексклузивен форум за каквито и да е претенции или мотиви за искове, произтичащи от Вашата употреба на сайта на Сайнед е българският Районен Съд на град София, или който и да е български съд, заседаващ в град София. С настоящото Вие неотменимо се отказвате, в пълната степен позволена от закона, от каквито и да е възражения които може да имате сега или впоследствие за местоположението на каквото и да е подобно съдопроизводство, отнесено до подобен съд и от каквито и да е претенции, че каквото и да е подобно съдопроизводство, отнесено до подобен съд е отнесено до неудобен форум. Ако (а) Вие не сте български гражданин; (б) не живеете в България; (в) не осъществявате достъп до сайта на Сайнед от България; и (г) ако сте гражданин на една  от изброените по-долу държави, с настоящото Вие се съгласявате, че каквито и да е спорове или претенции, възникнали от настоящите Общи условия се решават от приложимите закони, посочени по-долу, без  да се съблюдават каквито и да е клаузи за стълкновение на закони, и с настоящото Вие неотменимо се подчинявате на правната система към съдилищата, намиращи се в областта или държавата посочени по-долу, чиито закони тя прилага.

Ако сте гражданин на:                                                Приложими закони и форум:
Която и да е държава в Европейския съюз               Български закони; София, България